Czym jest PPK?

Czym jest PPK?

PPK to program wspólnego oszczędzania na emerytury pracownicze. Składającym się jest pracownik, pracodawca i państwo. Pieniądze są co miesiąc potrącane z pensji pracownika i przelewane wraz z dopłatą ze strony pracodawcy na indywidualne konta w instytucji finansowej.

Założenia PPK:

 1. systematyczne oszczędzanie z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia lub wcześniej na inne cele określone w ustawie np. cele mieszkaniowe, poważna choroba
 2. środki są własnością uczestnika i są dziedziczone
 3. środki mogą być wypłacone w każdej chwili, ale wiąże się to z potrąceniami na składki ZUS i podatek dochodowy. Wypłaty po 60 roku życia co do zasady są bez kosztowe
 4. jednolity dla kobiet i mężczyzn wiek uprawniający do wypłaty środków
 5. środki są gromadzone na indywidualnych rachunkach oraz inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty (częściowo w obligacje i częściowo w akcje – w zależności od wieku uczestnika)

Definicje:

 1. wynagrodzenie – podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK. Nie obowiązuje tutaj limit w postaci 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.
 2. osoba zatrudniona – pracownik oraz zleceniobiorca podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Także osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
  Przy ustalaniu stanu zatrudnienia nie bierzemy pod uwagę osób podlegających ubezpieczeniom społecznym dobrowolnie, właścicieli działalności jednoosobowych i osób z nimi współpracujących, osób przebywających na urlopie bezpłatnym o ile nie osiągnęły przychodu, osób skierowanych na staż z PUP, duchownych.
 3. uczestnik PPK – osoba zatrudniona, miedzy 18 a 55 rokiem życia (obowiązkowo) lub do 70 roku życia (dobrowolnie)

Obowiązki pracodawcy:

 • wybór instytucji finansowej w porozumieniu z przedstawicielami pracowników.
 • podpisanie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK.
 • terminowe i prawidłowe obliczanie, pobieranie oraz przekazywanie wpłat do instytucji finansowej
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej PPK. Archiwizacja dokumentów trwa 10-50 lat, tak jak dokumentacja pracownicza. Wszystkie deklaracje muszą być spisywane niebieskim tuszem
 • przekazywanie zatrudnionym i instytucji finansowej informacji związanych z utworzonymi PPK

Za utworzenie PPK w swojej firmie odpowiada pracodawca m.in. zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK, nadzór nad deklaracjami (udziału lub rezygnacji) i przekazanie ich terminowo do biura, odprowadzenie składek do instytucji finansowej.

Źródła wpłat:

 • wpłaty podstawowe osoby zatrudnionej 2% i podmiotu zatrudniającego 1,5%,
 • wpłaty dodatkowe osoby zatrudnionej 2% i podmiotu zatrudniającego 2,5%
 • wpłaty ze środków publicznych

Kalkulator kosztów pracodawcy https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy/kalkulator.html

Pracownicy mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa PPK poprzez złożenie deklaracji rezygnacji swojemu pracodawcy – pobierz wzór deklaracji.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?