E-Urząd Skarbowy – Konto Organizacji

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym

Drodzy Państwo pod koniec 2023 r. została utworzona możliwość zarządzania kontem organizacji/spółki/stowarzyszenia przez e-Urząd Skarbowy.

Konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym pozwala na załatwianie spraw online wszystkim podmiotom, bez względu na formę organizacyjną. Będą to w szczególności:

  • spółki osobowe w tym spółki cywilne,
  • spółki prawa handlowego,
  • spółdzielnie,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • inne jednostki organizacyjne.

Jakich czynności można dokonywać na koncie organizacji?

Katalog czynności możliwych do zrealizowania przez konto organizacji w e-Urzędzie Skarbowym jest obszerny, a znajdą się w nim w szczególności:

  • zgoda na doręczanie pism na konto e-Urzędu Skarbowego,
  • odbieranie pism na koncie organizacji doręczanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS),
  • składanie: pism, wniosków, zawiadomień,
  • dostęp do danych rejestracyjnych organizacji,
  • dostęp do widoku sald i rozliczeń w Urzędzie Skarbowym,
  • możliwość wygenerowania “Raportu podatnika” o sytuacji podatkowej organizacji.

Konto organizacji może być udostępniane wielu użytkownikom, a jedna osoba fizyczna może mieć dostęp do wielu kont organizacji. Osoba fizyczna, która uzyska dostęp do konta organizacji loguje się na własne konto w e-Urzędzie Skarbowym, a następnie zmienia kontekst, w jakim jest zalogowana – przełącza się na konto odpowiedniej organizacji.

W celu założenia konta organizacji należy złożyć wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego.

  • Wniosek można przesłać za pośrednictwem:
  • e-Urzędu Skarbowego,
  • e-PUAP,
  • operatora pocztowego,
  • złożyć osobiście w urzędzie skarbowym.

Wniosek jest dostępny na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/co-to-jest-konto-organizacji/

Jak wypełnić wniosek?

Po pierwsze: Dane identyfikacyjne organizacji

W części C.1 należy wpisać dane identyfikacyjne organizacji i jej aktualny adres:

dane identyfikacyjne

Po drugie: Rodzaj przyznanego dostępu do konta organizacji

W części C.2 organizacja ma do wyboru zakres dostępu, jakim będzie dysponowała upoważniona osoba:

  • podstawowy – użytkownik z dostępem podstawowym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym,
  • rozszerzony – użytkownik z dostępem rozszerzonym może wykonywać wszystkie czynności w e-Urzędzie Skarbowym oraz dodatkowo nadawać i odbierać dostęp innym użytkownikom do konta organizacji.
rodzaj dostępu

Po trzecie: Dane użytkownika, któremu ma być przyznany dostęp

W części D należy podać numer PESEL, imię i nazwisko osoby fizycznej, która ma mieć przyznany dostęp do konta organizacji.

dane użytkownika

Po czwarte: Dane i podpisy osób reprezentujących organizację

W części E podawane są dane imienne wraz podaniem zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Podpis złożony w tej części stanowi jednocześnie Oświadczenie o odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie niezgodnych z prawdą informacji. Wniosek może zostać podpisany również przez pełnomocnika ogólnego.

dane i podpisy

Jak widać na tym samym druku organizacja może też odebrać dostęp do konta.

Wideo pokazowe jak poruszać się po koncie organizacji znajdą Państwo na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/wideo-i-pliki-do-pobrania-ko/

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?