Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Jak długo należy przechowywać dokumenty księgowe?

Przedsiębiorca jest zobowiązany prawnie do zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz przechowania dokumentów firmowych. Okres ochrony zależy od rodzaju dokumentów. Wyróżnia się trzy podstawowe grupy dokumentów:

  • związane z kadrami
  • rozliczeniami z ZUS
  • podatkami.

Ordynacja podatkowa zobowiązuje przedsiębiorców do przechowywania ksiąg rachunkowych i dokumentów z nimi związanych do końca okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli 5 lat liczonych od końca roku, w którym minął termin uiszczenia podatku. Wyjątek stanowi zeznanie roczne, które składane jest w kolejnym roku podatkowym i okres przechowywania powinien być liczony od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostało złożone.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe muszą być przechowywane bezterminowo. W ramach dokumentów związanych z księgowością i podatkami wyróżnia się m.in.: księgę przychodów i rozchodów (podmioty rozliczane na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym), ewidencję przychodów (podmioty rozliczane ryczałtem), ewidencję środków trwałych, wyposażenia, dowody księgowe (faktury, noty, dowody wewnętrzne), dokumenty z inwentaryzacji.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?