NOWE JPK sprzedaż PROCEDURY

NOWE JPK sprzedaż PROCEDURY

Pliki JPK wysyłane co miesiąc do Urzędu Skarbowego zawierają wiele informacji o transakcjach zawieranych przez przedsiębiorcę będącego czynnym podatnikiem podatku VAT. Poza stronami transakcji, datą i kwotami zawarta jest informacja odnośnie procedur. 

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

PROCEDURY SPECJALNE

Dokument może nie podlegać żadnej procedurze specjalnej bądź może być oznaczony jedną lub kilkoma procedurami. 

W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste.

WSTO_EE – Wewnątrzwspólnotowa sprzedaży na odległość towarów, które
w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

IED – Dostawa towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

TP – Dotyczy istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa wart. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

NIE OZNACZAMY ?TP? dla transakcji z podmiotami powiązanymi gdy powiązania są:

 1. wynikające ze stosunku pracy;
 2. wynikające z tytułu przysposobienia.

Oznaczamy TP jeśli :

 • podmioty, z których jeden PODMIOT WYWIERA ZNACZĄCY WPŁYW na co najmniej jeden inny podmiot, lub
 • podmioty, na które WYWIERA ZNACZĄCY WPŁYW:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej WYWIERAJĄCEJ ZNACZĄCY WPŁYW na co
  • najmniej jeden podmiot, lub
 • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub
 • Podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

TT_WNT – Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona

Czyli kupujemy coś, ale towar do nas nie trafia od pośrednika.

TT_D – Dotyczy dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
Czyli sprzedajemy towar ale on idzie do nabywcy od podmiotu z którego kupiliśmy.

MR_T – usługi turystyczne rozliczane w ramach VAT-marży
MR_UZ – towary używane, dzieła sztuki i antyki w ramach VAT marży
I_42 – Dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) np. kupiliśmy z USA a sprzedajemy komuś w UE

I_63 – Dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV – Dotyczy transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA – Obejmuje dostawę towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_ PROWIZJA Obejmuje świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

Ważne!
Wyżej wymienionych procedur nie stosuje się w odniesieniu do transakcji udokumentowanych na kasie fiskalnej gdzie stosuje się oznaczenie RO.
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?