Polski Ład w założeniach

Polski Ład w założeniach

Polski Ład to głośno zapowiadana zmiana ustaw podatkowych zaproponowana przez Ministerstwo Finansów, która budzi wiele emocji zarówno wśród przedsiębiorców jak i etatowców czy emerytów.
Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na temat obszarów w jakich mają nastąpić zmiany w ramach tak hucznie zapowiadanego Polskiego Ładu.

Składka zdrowotna

W 2021 roku składka zdrowotna przedsiębiorcy jest stała i wynosi 381,81 zł z czego 328,78 zł podlega odliczeniu od podatku. W założeniach Polskiego Ładu stawka składki zdrowotnej ma wynosić 9% rzeczywistego dochodu (przychody – koszty) przedsiębiorcy opodatkowanego wg. skali podatkowej, podatku liniowego i podatku z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się wg. ryczałtu składkę zdrowotną będą płacić od przychodu. Składka ta będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów.

Prezesi oraz członkowie zarządu również będą musieli oskładkować swoje wynagrodzenie z tytułu powołania wg. stawki 9%.

Ważne!
Projekt ustawy zakłada likwidację przepisów umożliwiających przedsiębiorcy obniżenie podatku dochodowego o część 7,75% opłaconej składki zdrowotnej.

Przykład 1.
Pan Jan prowadzi działalność, którą rozlicza w oparciu o podatek liniowy. W tym miesiącu osiągnął dochód w wysokości 10 000,00 zł, składki ZUS zostały opłacone. W jaki sposób kształtują się podatki w oparciu o stary system jak i w oparciu o Polski Ład?

Obecnie
dochód x stawka = podatek
10 000,00 zł x 19% = 1 900,00 zł podatkupodatek – skł. zdrowotna = podatek do zapłaty
1 900,00 zł – 328,78 zł = 1 571,22 zł1 571,00 zł podatek do zapłaty
381,81 zł składka zdrowotna do zapłaty
1 952,81 zł pit + zdrowotne do zapłaty
Polski Ład
dochód x stawka = podatek
10 000,00 zł x 19% = 1 900,00 zł podatek
1 900,00 zł podatek do zapłaty
900,00 zł składka zdrowotna do zapłaty
2 800,00 zł pit + zdrowotne do zapłaty

Przykład 2.
Pani Jadwiga prowadzi działalność, którą rozlicza w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg. stawki 8,5%. W tym miesiącu osiągnęła przychód w wysokości 12 000,00 zł, składki ZUS zostały opłacone. W jaki sposób kształtują się podatki w oparciu o stary system jak i w oparciu o Polski Ład?

Obecnie
przychód x stawka = podatek
12 000,00 zł x 8,5% = 1 020,00 zł podatku
podatek – skł. zdrowotna = podatek do zapłaty
1 020,00 zł – 328,78 zł = 691,22 zł
691,00 zł podatek do zapłaty
381,81 zł składka zdrowotna do zapłaty
1072,81 zł ryczałt + zdrowotne do zapłaty
Polski Ład
przychód x stawka = podatek
12 000,00 zł x 8,5% = 1 020,00 zł podatku
1 020,00 zł podatku do zapłaty
340 zł składka zdrowotna do zapłaty
1 360 zł ryczałt + zdrowotne do zapłaty

Zatrudnianie pracowników „na czarno”

Polski Ład w swoich założeniach obejmuje również szarą strefę zatrudnienia czyli tzw. pracę na czarno. Po ujawnieniu nieprawidłowości w zatrudnieniu pracowników czyli nielegalnego zatrudnienia czy też wypłaty wynagrodzenia ?pod stołem? konsekwencjami nie zostanie obciążony pracownik tylko przedsiębiorca, który się tych praktyk dopuścił.

Pierwszą konsekwencją będzie zwiększenie przychodu przedsiębiorcy za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia o kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 roku kwota ta wynosi 2 800,00 zł.

Kolejnym krokiem będzie poprawne naliczenie wynagrodzenia jednakże kwoty te nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów firmowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ministerstwo Finansów zaproponowało obniżenie stawki ryczałtu dla wybranych zawodów:

  • 14% stawka ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne (lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów) oraz zawodów technicznych (architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, niezależnie od tego, czy usługi świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych.
  • 12% stawka ryczałtu dla wybranych usług z zakresu IT, które obecnie opodatkowane są stawką 15%.

Karta podatkowa

W założeniach Polskiego Ładu karta podatkowa ma zostać wycofana z dostępnych form opodatkowania. Rozliczeń w oparciu o kartę podatkową będą mogli dokonywać tylko podatnicy którzy z tej formy opodatkowania korzystali na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Od 1 stycznia 2022 nie będzie można złożyć wniosku o rozliczanie w oparciu o tą formę opodatkowania.

CIT Estoński

Niskie zainteresowanie tą preferencyjną formą opodatkowania obwarowaną wieloma obostrzeniami skłoniło Ministerstwo Finsnsów do rozszerzenia możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania. Zaproponowane zmiany obejmują:

  • rozszerzenie katalogu podmiotów mogących skorzystać z tej formy opodatkowania o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne,
  • rezygnację z warunku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych,
  • likwidacja górnego limitu przychodów.

Ulga IP-BOX oraz B+R

Obecnie funkcjonujące przepisy zabraniają jednoczesnego korzystania z IP-BOX oraz B+R, projekt zakłada taką możliwość korzystania jednocześnie z obu preferencji.

Ulga na terminal płatniczy

Podatnicy ponoszący wydatki związane z instalacją terminala płatniczego będą mogli skorzystać z odliczenia od dochodu w kwocie 1 000 zł, a podatnicy którzy korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej z odliczenia 2 500 zł w roku podatkowym w którym zapewnili możliwość płatności elektronicznych. Z preferencji można skorzystać w dwóch następujących po sobie latach.

Ulga IPO

Projekt obejmuje odliczenia podatkowe w związku z wejściem na giełdę. Odliczeniu mają podlegać koszty związane z:

  • przygotowaniem prospektu emisyjnego,
  • opłatami notarialnymi, sądowymi, skarbowymi i giełdowymi oraz
  • opracowaniem oraz publikacją ogłoszeń wymaganych prawem, związanych bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą.

Ulga dla klasy średniej

Ulga ma dotyczyć osób, które będą osiągać przychody z szeroko pojętego stosunku pracy tj. stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, których przychody oscylują w granicy od 68 412 zł do 133 692 zł w skali roku.

Najem i dzierżawa

W odniesieniu do najmu oraz dzierżawy można stosować opodatkowanie według skali podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Projekt Polskiego Ładu zakłada, że najem oraz dzierżawa będą mogły być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

  • stawka podstawowa 8,5%
  • stawka 12,5% dla przychodów od nadwyżki 100 000,00 zł.

Należy tutaj pamiętać, że kwota ryczałtu wyliczana jest od przychodu a to znaczy, że nie ma możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty.

Zmiany w leasingu

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form wykorzystywania pojazdu w firmie. Od stycznia 2022 Ministerstwo Finansów chce uszczuplić możliwość prywatnego wykupu pojazdu z leasingu. Oznacza to, że przy wykupie samochodu z leasingu w majątek prywatny nie będziemy płacić VATu od ostatniej raty (najczęściej 1% wartości pojazdu) lecz od rynkowej wartości pojazdu. Dodatkowo wykupienie auta oraz jego przeniesienie do majątku prywatnego będzie wiązała się z konieczności zapłaty podatku dochodowego jak i VATu przez 5 lat licząc od roku po którym została zapłacona ostatnia rata.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że opisane powyżej zagadnienia są w fazie projektu, który jest nieprecyzyjny, nie zawiera przepisów przejściowych jak i jest ciągle modyfikowany. Konsultacje społeczne w tym zakresie trwają do 30 sierpnia.

W razie pytań prosimy pamiętać, że jest to projekt i nie na wszystkie pytania jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć.

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?