Rejestr Beneficjentów rzeczywistych

Rejestr Beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), który działa od 13 października zawiera informacje o beneficjentach rzeczywistych czyli osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto podlega wpisowi do rejestru beneficjentów.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

CRBR to rejestr, który zawiera informacje odnośnie osób, które w rzeczywisty sposób pośrednio lub bezpośrednio sprawują kontrolę nad spółką.

Rejestr powstał w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Będzie on ogólnodostępny co pozwoli na uniemożliwienie przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej jak i zwiększy zaufanie społeczeństwa do sektora finansowego.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna :

 • która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę nad spółką dzięki posiadanym uprawnieniom, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

w przypadku spółki ? osoby prawnej, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna która jest udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna która dysponuje więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna która sprawuje kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna która sprawuje kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna która zajmuje wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kto podlega wpisowi w Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Wpisowi do rejestru podlegają beneficjenci rzeczywiści spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Podsumowanie

Podmioty sprawujące kontrolę i mające wpływ na działania spółek jawnych, komandytowych, z o.o.,

prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych mają obowiązek wpisu do rejestru beneficjenta rzeczywistego.

Druki zgłoszenia dostępne są na stronie: podatki gov.pl

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?