Sposób naliczania i prowadzenia PPK

Sposób naliczania i prowadzenia PPK

Podpisanie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową w imieniu i na rzecz pracowników

 • umowa o prowadzenie PPK może być zawarta najwcześniej po 10 dniach roboczych od podpisania umowy o zarządzenie PPK
 • Stronami umowy są instytucja finansowa i osoba zatrudniona, ale zawierana jest przez podmiot zatrudniający
 •  Umowa jest jedna, a w załączniku są wykazane osoby nią objęte. Przy każdej zmianie zmienia się załącznik.
 • Od momentu podpisania umowy o prowadzenie PPK trzeba dokonywać potrąceń
 • osoby między 18 a 55 rokiem życia z automatu są zapisywane do PPK, ale mogą zrezygnować
  osoby między 55 a 70 rokiem życia mogą dobrowolnie zapisać do PPK
 • osoby, które ukończyły 70 rok życia nie mogą zostać objęte PPK
 • weryfikacji wieku należy dokonywać na dzień zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • pierwsza umowa o prowadzenie PPK obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione na dzień 01.01.2021 bez względu na ich staż zatrudnienia
 • dopisywanie nowozatrudnionych do umowy o prowadzenie PPK następuje do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie 3 miesięcy zatrudnienia w tym podmiocie, czyli 90 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nie musi być ciągiem)
 • wszelkie deklaracje zgłoszeniowe lub rezygnacji powinny być przekazywane do instytucji finansowej w ciągu 7 dni
 • lista osób objętych PPK powinna być aktualizowana co 7 dni
 • terminy są liczone indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej
 • umowy o prowadzenie PPK należy zawrzeć uwzględniając także osoby nieobecne (urlop wychowawczy, macierzyński, długotrwale zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne)
 • osoba nowozatrudniona, która po upływie 3 miesięcy zostanie zapisana do PPK ma obowiązek w ciągu 7 dni dostarczyć oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK (zgromadzone środki zostaną przelane na nowe konto w nowej instytucji finansowej). Np. 3 miesięczny okres zatrudnienia mija 30.06.2021, do 10.07.2021 trzeba podpisać umowę o prowadzenie PPK, pracownik do 17.07.2021 musi dostarczyć oświadczenie. Podmiot zatrudniający nie odpowiada jeżeli osoba zatrudniona nie przyniesie wymaganego oświadczenia Pracownik w ciągu 7 dni może złożyć deklarację o braku zgody na transfer środków (forma pisemna)
 • PPK jest dobrowolne, więc osoba zatrudniona może w każdym momencie zrezygnować z PPK lub się do niego zapisać
 • rezygnacja jest ważna do 4 lat. Podmiot zatrudniający do 28.02.2023 musi poinformować osoby zatrudnione, ze ponownie będzie za nich naliczane PPK od 01.04.2023, chyba, że do tego czasu ponownie złożą rezygnację. Sytuacja będzie się powtarzać co 4 lata. Termin nie jest liczony indywidualnie dla każdej osoby zatrudnionej.

Kontrola

 • PFR będzie co kwartał kontrolował czy firma wywiązuje się z obowiązku utworzenia PPK, na podstawie danych z ZUS
 • PFR będzie wzywał do podpisania umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansowa posiadających co najmniej 50% udziałów w ciągu 30 dni. Wezwanie jest skuteczne w momencie potwierdzenia odbioru lub po domniemanym doręczeniu (2-krotne awizo)
 • kara administracyjna w wysokości 1,5% sumy wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego u tego podmiotu zatrudniającego
 • podmiot korzystający ze zwolnienia z prowadzenia PPK z powodu prowadzenia PPE informuje PFR o tym fakcie i wskazuje wysokość naliczanej i odprowadzanej składki na PPE
 • ustawa nie przewiduje sytuacji, że mikroprzedsiębiorca nie tworzy PPK. Lepiej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK a nie zawierać umowy o prowadzenie PPK
 • w przypadku nie wywiązania się z wezwania, po 30 dniach z automatu zostanie zawarta umowa między podmiotem zatrudniającym a wyznaczoną instytucją finansową oraz zapisuje wszystkie osoby zatrudnione do PPK

Wpłaty na PPK
Źródła wpłat:

 • wpłaty podstawowe osoby zatrudnionej 2% i podmiotu zatrudniającego 1,5%,
 • wpłaty dodatkowe osoby zatrudnionej 2% i podmiotu zatrudniającego 2,5%
 • wpłaty ze środków publicznych

Wpłaty podstawowe:

 • podstawą wpłat osoby zatrudnionej i podmiotu zatrudniającego jest wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej – wszystkie przychody podlegające naliczeniu obowiązkowych składek społecznych.
 • osoby zarabiające mniej niż 1,2 krotność najniższego wynagrodzenia (w 2021 jest to 3 360,00 zł brutto) mogą po złożeniu deklaracji dokonywać wpłat na PPK w obniżkowej wysokości, ale nie mniej niż 0,5%
 • jeżeli osoba złożyła deklarację o obniżenie wpłaty podstawowej, ale w danym miesiącu zarobił kwotę ponad limit to trzeba naliczyć mu pełną stawkę 2%
 • pracodawca zawsze musi opłacać 1,5% składki podstawowej

Wpłaty dodatkowe:

 • osoba zatrudniona składa deklarację, w której określa jaką wysokość wpłaty dodatkowej chce opłacać. Deklaracja może w każdym momencie być zmieniona
 • podniesienie składki dodatkowej obowiązuje od dnia złożenia wniosku, natomiast jej obniżenie od kolejnego miesiąca
 • kwota dodatkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego może być różna dla poszczególnych grup osób zatrudnionych (np. staż pracy, rodzaj stanowiska)
 • podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z niej każdorazowo w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK

Wpłaty ze środków publicznych:

 • wplata powitalna ? jednorazowa w kwocie 250,00 zł po 3 miesiącach uczestnictwa w PPK. Otrzymywana tylko raz niezależnie ile razy się przystępowało do PPK
 • dopłata roczna w kwocie 240,00 zł przelewana do 15.04 kolejnego roku. Naliczana tylko w przypadku, jeżeli w danym roku oszczędziło się co najmniej 3,5%*6*płaca minimalna (w roku 2021 będzie to 588,00 zł) lub 25% tej kwoty dla osób, które obniżył wysokość wpłaty podstawowej do 0,5%
 • dopłaty dokonywane są przez Polski Fundusz Rozwoju.

Podmiot zatrudniający może nie opłacać składek podstawowych jeżeli:

 • jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (przestój ekonomiczny ? przestój lub obniżenie etatów do max ? etatu, niewypłacalność, zaprzestanie prowadzenia działalności lub ograniczenie jej prowadzenia na skutek powodzi)
 • prowadzi PPE ze składkami co najmniej 3,5%

Wpłaty od podmiotu zatrudniającego:

 • nie stanowią podstawy naliczenia składek ZUS
 • stanowią przychód osoby zatrudnionej, więc podlegają opodatkowaniu skala podatkową (17% lu 32%)
 • przychód powstaje w momencie przekazania wpłaty do insynuacji finansowej, więc podatek jest naliczany przy kolejnej wypłacie. Jeżeli osoba zatrudniona zostanie zwolniona to ten przychód jest doliczany do przychodów w PIT11 i samodzielnie będzie musiała opłacić podatek w rozliczeniu rocznym.
 • osoby poniżej 26 roku życia, które są zwolnione z podatku dochodowego w ramach limitu, nie opłacają podatku od wpłat podmiotu zatrudniającego na PPK
 • podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji począwszy od miesiąca, w którym złożył deklarację. Wpłaty pobrane ale nie przekazane do insynuacji finansowej podlegają zwrotowi.

Wpłat na PPK nalicza się od wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu, a nie przysługującego za dany miesiąc. Wpłat na PPK Pracodawca dokonuje, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK. Wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

 • umowa o prowadzenie PPK zawarta 30.04.2021, wypłaty za kwiecień płatne do 10.05.2021 ? naliczamy PPK, a odprowadzamy je do 15.06.2021
 • umowa o prowadzenie PPK zawarta 30.04.2021, wypłaty za kwiecień płatne do 30.04.2021 ? najpierw ustalamy co było wcześniej: wypłata wynagrodzenia czy podpisanie umowy ? jeżeli najpierw wypłacono wynagrodzenie to nie naliczamy PPK, jeżeli najpierw podpisano umowę to naliczamy PPK, i odprowadzamy je do 15.05.2021
  Kalkulator kosztów pracodawcy https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy/kalkulator.html

Korzyści z PPK dla Pracodawcy:

 • wydatki poniesione na PPK stanowią koszt uzyskania przychodu
 • wpłaty Pracodawcy nie stanowią podstawy naliczenia składek ZUS

Minusy z PPK dla Pracodawcy:

 • zwiększenie kosztów zatrudnienia
 • zwiększenie kosztów obsługi kadrowej
 • koszty związane z obsługą przez instytucję finansową
 • dodatkowa papierologia ? zgody na potrącenia, dobrowolne zwiększenie składki przez Pracowników, formularze rezygnacji.
 • Pracownicy w wieku 18-55 lat muszą co 4 lata odnawiać rezygnację z PPK
Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?