Stawki CIT w 2019 roku

Stawki CIT w 2019 roku

Od początku 2019 roku w życie weszło wiele zmian na gruncie podatkowym dla spółek. W poniższym artykule przedstawimy zmiany w stawkach podatku od osób prawnych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Podmioty posiadające siedzibę w Polsce

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o CIT dla podmiotów (spółek) posiadających siedzibę lub zarząd na terenie RP w 2019 roku wyróżniamy dwie stawki: 19% oraz 9%.

Stawka 19% jest stawką podstawową – stosuje się ją do dochodów dla których nie przysługuje zastosowanie 9% stawki podatku.

Stawska 9% stosowana jest w przypadku spółek, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 1.200.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Dla 2019 roku kwota ta wynosi:

4,3016 x 1 200 000 euro = 5 161 920 zł = 5 162 000 zł

Podmioty nieposiadające siedziby w Polsce

W przypadku podmiotów nieposiadających siedziby lub zarządu na terenie RP stawki podatku CIT wynoszą 10% i 20%.

Stawkę 20% stosuje się w odniesieniu do:

  1. odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze?.

Stawkę 10% stosuje się w odniesieniu do wpłat:

  • za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.
  • Zadaj pytanie

    Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

    Jak mamy się z Tobą skontaktować?