Zgłoszenie pracownika do ZUS

zus

Pracodawca zatrudniając pracownika powinien dokonać zgłoszenia do ZUS-u. Dotyczy to osób zatrudnionych zarówno na umowę o pracę jak i umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenie). Obowiązek ten nie dotyczy umów zlecenie zawartych z osobami uczącymi się lub studiującymi do 26 roku życia oraz umów o dzieło. Umowy te nie podlegają obciążeniu składkami ZUS a jedynie podatkiem dochodowym.

W przypadku zatrudnienia, zgłoszenie pracownika do ZUS należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy. Nie ma znaczenia data podpisania umowy. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA. Aby poprawnie wypełnić formularz należy posiadać następujące dane o pracowniku: numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej go numer i serię dowodu osobistego lub numer paszportu, nazwisko i imię, datę urodzenia, płeć i obywatelstwo, adres zameldowania lub zamieszkania, posiadanie prawa do renty lub emerytury oraz stopień niepełnosprawności.

Sporym wyzwaniem, przed którym stają pracodawcy dokonujący samodzielnego zgłoszenia do ZUS jest wybranie odpowiedniego kodu tytułu ubezpieczenia. Kod tytułu ubezpieczenia to 6 cyfrowy kod pozwalający ZUS przypisać ubezpieczonego do odpowiedniej grupy ubezpieczonych i kontrolować poprawność odprowadzanych składek. Pierwsze cztery cyfry określają na jakiej podstawie nawiązano współpracę – np. umowa o pracę 0110xy czy umowy zlecenia 0411xy. Oznaczenie ?x? jest zastępowane cyfrą z zakresu 0-2, przy czym 0 oznacza brak uprawnień do renty lub emerytury, 1- prawo do emerytury, 2- prawo do renty. Pod oznaczeniem ?y? kryją się uprawnienia związane ze stopniem niepełnosprawności: 0- brak stopnia niepełnosprawności 1- lekki stopień niepełnosprawności, 2 – umiarkowany stopień niepełnosprawności, 3 – znaczny stopień niepełnosprawności oraz 4-niepełnosprawność osób do 16 roku życia.

Wypełnione w powyższy sposób zgłoszenie ZUS ZUA można dostarczyć do ZUS w formie papierowej (podpisane przez osobę upoważnioną) lub elektronicznej (Płatnik, PUE). Płatnik składek może samodzielnie dokonywać zgłoszeń oraz rozliczeń z ZUS lub może upoważnić do tego inne osoby np. biuro rachunkowe. Pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z ZUS dokonuje się na druku ZUS PEL.

Zdjęcie: Wikimedia Commons

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?