Zwrot VAT

split payment

Przedsiębiorcy mają prawo do zwrotu podatku VAT jeśli wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego (związanego z kosztami) nad należnym (związanym ze sprzedażą). Możliwe jest przeniesienie nadwyżki na kolejny okres rozliczeniowy jak i wnioskowanie o jej zwrot. Sprawdź, jakie są terminy zwrotu VAT oraz jakie warunki należy spełnić aby zwrot otrzymać.

Terminy zwrotu VAT

Przepisy przewidują 3 terminy zwrotu VAT.
Podstawowym terminem jest zwrot VAT w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji. Jeśli składana była korekta deklaracji termin ten liczony jest od dnia złożenia korekty. Przedsiębiorcy którzy dokonują świadczenia usług i dostawy towarów poza terenem kraju muszą dodatkowo złożyć stosowny wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT.

Można również wnioskować o zwrot w terminie przyspieszonym tzn. 25 dni od dnia złożenia deklaracji. W tym wypadku należy spełnić następujące warunki:

 • podatek należny wykazany w deklaracji wynika z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • pozostałych faktur dokumentujących należności jeśli łączna kwota należności nie przekracza 15 000 zł,
  • deklaracji importowej, dokumentów celnych, decyzji celnych które zostały opłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
  • kwota różnicy podatku lub podatku naliczonego nie rozliczonego w poprzednich okresach rozliczeniowych nie przekracza 3 000 zł,
  • podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
   • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
   • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT

Najdłuższym terminem zwrotu podatku VAT jest termin 180 dni od daty złożenia deklaracji. Dotyczy on podmiotów które w okresie rozliczeniowym nie wykonywali czynności opodatkowanych na terenie kraju, ani poza terytorium kraju.

Przedłużenie terminu zwrotu VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego może przedłużyć termin zwrotu VAT w sytuacji gdy w deklaracji podane są błędne dane lub kwota zwrotu w znacznym stopniu różni się od wcześniejszych kwot zwrotu. Organ skarbowy może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień lub przedłożenia odpowiednich dokumentów.
W przypadku 60 dniowego okresu zwrotu VAT organ skarbowy nie może przedłużyć terminu zwrotu jeśli prawnie do końca tego terminu nie podjął żadnych czynności, a w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża termin zwrotu, w celu sprawdzenia rzetelności złożonej deklaracji

Zadaj pytanie

Wypełnij poniższy formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu najbliższych 24 godzin roboczych.

Jak mamy się z Tobą skontaktować?